Pwnc

Gwasanaethau Cyngor


Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Sir Gaerfyrddin yw ailgylchu, biniau a sbwriel.

Ffyrdd a Llwybrau Troed

Helpu i sicrhau bod llwybrau troed lleol yn cael eu harchwilio a'u cynnal.

Canolfannau Cymunedol

Manylion y saith Canolfan Gymunedol yn Llanelli.

Canolfan Selwyn Samuel

Mae Canolfan Selwyn Samuel yn gartref i lawnt fowlio dan do chwe rhinc gyda chyfleusterau bwyty a bar.

Parc Stebonheath

Mae'r Cyngor Tref wedi bod yn berchennog Parc Stebonheath er 1977.

Parciau a Chaeau Chwarae

Parciau a Chaeau Chwarae. Pyllau Padlo a Pharciau Chwarae Dŵr. Digwyddiadau a Llogi Parciau.

Pyllau Padlo ac Ardaloedd Chwarae Dŵr

Pyllau Padlo a Pharciau Chwarae Dŵr yn Ardal Llanelli.

Parc Howard

Sicrhau bod Parc Howard yn cael ei wella a'i fod yn eiddo cyhoeddus.

Rhandiroedd

Gerddi rhandiroedd yn Coronation Road a Sunninghill Terrace

Swyddogion Datblygu Chwaraeon

Cyllido swyddogion datblygu rygbi yn yr ardal.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Adroddiadau Blynyddol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin.

Bioamrywiaeth a datblygu amgylcheddol

Cynnal a gwella bywyd gwyllt yn yr ardal.

Cynllunio

Ein rôl fel ymgynghorydd statudol ar bob cais cynllunio yn y dref.

Partneriaethau

Sefydliadau rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth.

Trwyddedu

Cyfeirir pob cais trwyddedu yn ardal Tref Llanelli at y Cyngor i'w hystyried.

Ymgynghori

Mae dogfennau yngynghori lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sy'n cael eu cyfeirio at y Cyngor yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.

Gwasanaeth Chwaraeon Ieuenctid a Gweithgareddau

Mae Gwasanaeth Chwaraeon Ieuenctid a Gweithgareddau Cyngor Tref Llanelli yn darparu ar gyfer gweithgareddau dan oruchwyliaeth ar draws y Parciau, Mannau Agored a Chanolfannau Cymunedol a reolir gan y Cyngor Tref. 

Darpariaethau Diffibriliwr

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cynnal nifer o ddiffibrilwyr achub bywyd mewn lleoliadau ar draws Llanelli

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Mannau gwefru Cerbydau Trydan yng Nghanolfan Selwyn Samuel