Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Gemau'r Gymanwlad ym Mharc y Dre, Llanelli - Dydd Mawrth 3 & 10 Ebrill - 10 - 12 yp - Dydd Iau 5 & 12 Ebrill - 1 - 3 yp

Beth am ddo draw a rhoi cynnig ar rai gweithgareddau...... athletau, pel-rwyd, rygbi, hoci, beicio, aml-sgiliau a mwy. Rhaid I dan 7 gael eu goruchwylio gan riant / gwarcheidwad bob amser Darllen mwy...


Gweithgareddau'r - Wythnos Ddiwylliannol - 24ain Mawrth 2018

Gweithgareddau'r - Wythnos Ddiwylliannol - Gweithgareddau a Hwyl i'r Teulu Cyfan - Dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018 Darllen mwy...


Grymoedd Cyfun @ LINKS

Grymoedd Cyfun @ LINKS - Diwrnod Ymwybyddiaeth yn Theatr Ffwrnes am 13eg Ebrill 2018 am 10.00 yng Darllen mwy...


Derbynfa'r Maer

Neithiwr ym Mharlwr Maer y Dref, gwnaed Maer y Dref, Cyng. Jeff Edmunds a Dirprwy Faer y Dref, Cyng. Mrs. Louvain Roberts cynnal digwyddiad i hwyluso trafodaethau ar ddigartrefedd a materion cyffuriau sy'n cael eu profi yn Llanelli......... Darllen mwy...


DATGANIAD I'R CYFRYNGAU

Yng nghyfarfod Cyngor Tref Llanelli a gynhaliwyd ar 10fed Ionawr 2018, hysbysodd y Cynghorydd Shahana Najmi (Dirprwy Arweinydd) aelodau, bod y Cynghorydd Jan Williams, oherwydd ymrwymiadau teuluol, yn sefyll i lawr o'i rôl fel Arweinydd y Cyngor......... Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - DIWEDDARIAD AR DROSGLWYDDIAD ASEDAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i drafod trosglwyddo pum safle, Parc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre, Parc Penyfan a Maes Chwarae Penygaer o Gyngor Sir Caerfyrddin o dan eu Rhaglen Trosglwyddo Asedau. Darllen mwy...


Datganiad i’r Cyfryngau

Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i gefnogi clybiau chwaraeon sydd â'u cae cartref yn ardal weinyddol y Cyngor Tref. Gweler yma Maer y Dref, Cyng. Jeff Edmunds, yn cyflwyno crys gyda logo Cyngor y Dref i aelodau'r clybiau hyn. Darllen mwy...


Datganiad i’r Cyfryngau

Ar ddydd Llun 13eg Tachwedd, nodir Jonathan Fearn, Pennaeth Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Cyngor Tref, byddai rhaid dal nôl trosglwyddo ased cytunwyd am Gaeau Chwarae Penygaer wrth aros am ganlyniad yr Archwiliad Cyhoeddus mewn i gais maes pentref ar gyfer Cae Chwarae Llanerch. Y cyngor cyfreithiol derbyniwyd oedd tynnu gwasanaethau'r Cyngor Tref yn ôl yn ystod y cyfnod hwn gyda chyfrifoldeb llwyr yn trosglwyddo nôl i’r Cyngor Sir am Penygaer. Er mwyn diogelu’r trefniadau presennol cynhaliwyd cyfarfod wythnos diwethaf rhwng swyddogion y ddau Gyngor ble cytunwyd dylai’r Cyngor Tref parhau gyda darparu cynnal y caeau yn Penygaer ac felly byddai’r trefniadau yn symud ymlaen fel petai’r trosglwyddiad wedi digwydd fel y bwriadwyd ar 1af Ebrill 2017. Darllen mwy...


Datganiad i'r Cyfryngau - Parciau Llanelli wedi eu cadw'n ddiogel rhag cau

Mae nifer o barciau a meysydd chwarae Llanelli wedi cael eu cadw rhag bygythiad cau yn dilyn penderfyniad a wnaed gan Gyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli i weithio gyda'i gilydd i'w cynnal. Yn ddiweddarach, trosglwyddodd y ddau gyngor nifer o asedau barciau a mannau chwarae wrth Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i raglen trosglwyddo asedau. Mae gan y cynghorau hanes da eisoes o weithio gyda'i gilydd ar ôl dechrau gweithio mewn partneriaeth gyntaf yn 1975 pan wnaed ffurfio cydbwyllgor i oruchwylio caffael a rheoli Mynwent Dosbarth Llanelli. Darllen mwy...


Carnifal Nadolig 2017 - Dydd Gwener, 17eg Tachwedd 2017

Darllen mwy...