Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru 2018

Gwobr Gymunedol Gorllewin Cymru a noddwyd gan Gyngor Tref Llanelli ar gyfer Hyrwyddwr Cymunedol - Enillydd gwobr Hyrwyddwr Cymunedol eleni oedd Dorothy MacDonald Darllen mwy...


'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers.

'Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi C.P.D Bwlch Rangers, a gwblhaodd Dwbl yr Uwch Cynghrair a'r Cwpan yn 2018. Darllen mwy...


Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o noddi West End United AFC - enillwyr Cwpan Her 2018 Darllen mwy...


Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd Hywel Dda

Mae Cyngor Tref Llanelli yn annog pob preswylwr i gwblhau'r holiadur ar gynnigon Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Gweler linc Darllen mwy...


DATGANIAD I'R CYFRYNGAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch o gadarnhau bod cais ar y cyd rhwng y Cyngor Tref, Chyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Gwledig Llanelli wedi bod yn llwyddiannus, gan sicrhau dros £400k ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd yng Ngorllewin Llanelli trwy'r Cynllun Grantiau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Bydd Cyngor Tref Llanelli hefyd yn cyfateb i'r gronfa ar gyfer y prosiect gyda £5,000 a Chyngor Sir Caerfyrddin gydag arian cyfatebol o £10,000, fydd hyn yn galluogi gwelliannau i ddiogelu llwybrau sy'n cwmpasu ardaloedd Ysgol Pentip, Ysgol Hen Heol, Ysgol Ffwrnes, Ysgol y Pwll, Ysgol Y Strade a Côleg Sir Gâr Campws........... Darllen mwy...


DATGANIAD I'R WASG - DIWEDDARIAD AR DROSGLWYDDIAD ASEDAU

Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i drafod trosglwyddo pum safle, Parc y Goron, Parc Havelock, Parc y Dre, Parc Penyfan a Maes Chwarae Penygaer o Gyngor Sir Caerfyrddin o dan eu Rhaglen Trosglwyddo Asedau. Darllen mwy...


Datganiad i’r Cyfryngau

Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i gefnogi clybiau chwaraeon sydd â'u cae cartref yn ardal weinyddol y Cyngor Tref. Gweler yma Maer y Dref, Cyng. Jeff Edmunds, yn cyflwyno crys gyda logo Cyngor y Dref i aelodau'r clybiau hyn. Darllen mwy...


Datganiad i’r Cyfryngau

Ar ddydd Llun 13eg Tachwedd, nodir Jonathan Fearn, Pennaeth Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Cyngor Tref, byddai rhaid dal nôl trosglwyddo ased cytunwyd am Gaeau Chwarae Penygaer wrth aros am ganlyniad yr Archwiliad Cyhoeddus mewn i gais maes pentref ar gyfer Cae Chwarae Llanerch. Y cyngor cyfreithiol derbyniwyd oedd tynnu gwasanaethau'r Cyngor Tref yn ôl yn ystod y cyfnod hwn gyda chyfrifoldeb llwyr yn trosglwyddo nôl i’r Cyngor Sir am Penygaer. Er mwyn diogelu’r trefniadau presennol cynhaliwyd cyfarfod wythnos diwethaf rhwng swyddogion y ddau Gyngor ble cytunwyd dylai’r Cyngor Tref parhau gyda darparu cynnal y caeau yn Penygaer ac felly byddai’r trefniadau yn symud ymlaen fel petai’r trosglwyddiad wedi digwydd fel y bwriadwyd ar 1af Ebrill 2017. Darllen mwy...


Datganiad i'r Cyfryngau - Parciau Llanelli wedi eu cadw'n ddiogel rhag cau

Mae nifer o barciau a meysydd chwarae Llanelli wedi cael eu cadw rhag bygythiad cau yn dilyn penderfyniad a wnaed gan Gyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli i weithio gyda'i gilydd i'w cynnal. Yn ddiweddarach, trosglwyddodd y ddau gyngor nifer o asedau barciau a mannau chwarae wrth Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i raglen trosglwyddo asedau. Mae gan y cynghorau hanes da eisoes o weithio gyda'i gilydd ar ôl dechrau gweithio mewn partneriaeth gyntaf yn 1975 pan wnaed ffurfio cydbwyllgor i oruchwylio caffael a rheoli Mynwent Dosbarth Llanelli. Darllen mwy...


Digwyddiad Iechyd a Lles - 20 Mawrth 2017 - 1 - 7 o'r gloch yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Ymlaciwch, dadflinwch, adfywiwch a byddwch yn barod am heriau newydd ..................... Darllen mwy...