Menu
Newyddion & Digwyddiadau

Datganiad i’r Cyfryngau

Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i gefnogi clybiau chwaraeon sydd â'u cae cartref yn ardal weinyddol y Cyngor Tref. Gweler yma Maer y Dref, Cyng. Jeff Edmunds, yn cyflwyno crys gyda logo Cyngor y Dref i aelodau'r clybiau hyn. Darllen mwy...


Datganiad i’r Cyfryngau

Ar ddydd Llun 13eg Tachwedd, nodir Jonathan Fearn, Pennaeth Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Cyngor Tref, byddai rhaid dal nôl trosglwyddo ased cytunwyd am Gaeau Chwarae Penygaer wrth aros am ganlyniad yr Archwiliad Cyhoeddus mewn i gais maes pentref ar gyfer Cae Chwarae Llanerch. Y cyngor cyfreithiol derbyniwyd oedd tynnu gwasanaethau'r Cyngor Tref yn ôl yn ystod y cyfnod hwn gyda chyfrifoldeb llwyr yn trosglwyddo nôl i’r Cyngor Sir am Penygaer. Er mwyn diogelu’r trefniadau presennol cynhaliwyd cyfarfod wythnos diwethaf rhwng swyddogion y ddau Gyngor ble cytunwyd dylai’r Cyngor Tref parhau gyda darparu cynnal y caeau yn Penygaer ac felly byddai’r trefniadau yn symud ymlaen fel petai’r trosglwyddiad wedi digwydd fel y bwriadwyd ar 1af Ebrill 2017. Darllen mwy...


Datganiad i'r Cyfryngau - Parciau Llanelli wedi eu cadw'n ddiogel rhag cau

Mae nifer o barciau a meysydd chwarae Llanelli wedi cael eu cadw rhag bygythiad cau yn dilyn penderfyniad a wnaed gan Gyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli i weithio gyda'i gilydd i'w cynnal. Yn ddiweddarach, trosglwyddodd y ddau gyngor nifer o asedau barciau a mannau chwarae wrth Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i raglen trosglwyddo asedau. Mae gan y cynghorau hanes da eisoes o weithio gyda'i gilydd ar ôl dechrau gweithio mewn partneriaeth gyntaf yn 1975 pan wnaed ffurfio cydbwyllgor i oruchwylio caffael a rheoli Mynwent Dosbarth Llanelli. Darllen mwy...


Carnifal Nadolig 2017 - Dydd Gwener, 17eg Tachwedd 2017

Darllen mwy...


Cylchlythyr Haf 2017 Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Cylchlythyr Haf 2017 Comisiynydd Pobl Hyn Cymru Dilynwch y linciau isod am ein Cylchlythyr Haf 2017: Darllen mwy...


Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni. Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau. Darllen mwy...


Digwyddiad Iechyd a Lles - 20 Mawrth 2017 - 1 - 7 o'r gloch yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Ymlaciwch, dadflinwch, adfywiwch a byddwch yn barod am heriau newydd ..................... Darllen mwy...


Budd-dal Crwydriaid Llanelli O Trosglwyddo Gyngor Tref Asedau

LLANELLI Wanderers wedi fel y rhan fwyaf o glybiau chwaraeon bod yn bryderus ynghylch p'un a ni fyddant yn gallu fforddio i barhau i chwarae ar eu tir cartref yn yr hinsawdd trosglwyddiadau asedau. Mae'r clwb wedi bod yn chwarae ym Mharc y Dre am nifer o flynyddoedd, ond fel y rhan fwyaf mannau gwyrdd sy'n eiddo i'r Cyngor Sir Parc y Dre wedi dod yn destun archwiliad manwl. Rhowch Cyngor Tref Llanelli a oedd tu allan i unman wedi bod yn dod i'r adwy o niferus pêl-droed, rygbi a bowls chlybiau yn y dref. Darllen mwy...


Cadlanc Maer y Dref 2017 - 2018

Yng nghyfarfod Cyngor y Dref ar Nos Mercher, 18eg Mai cyflwynodd Maer y Dref, y Cynghorydd Jeff Edmunds, fathodyn a thystysgif Cadlanc Maer y Dref i Sgt. Samuel Stubbins, Llanelli Sgwadron ATC. Bydd Samuel yn mynd gyda Maer y Dref i nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn nesaf. Darllen mwy...


Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Yn mis Ebrill 2018, bydd y dreth gwarediadau tirlenwi yn disodli'r dreth dirlenwi yng Nghymru
http://gov.wales/docs/caecd/publications/161128-LDT-leaflet-cy.pdf Darllen mwy...