Menu
Gwasanaethau

Mae'r Cyngor yn ymroddedig is ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau sy'n diwallu anghenion pobl Tref Llanelli; mae gwybodaeth ynglyn a'r gwasanaethau a chyfleusterau hyn i'w gael drwy glicio ar y ddolen berthnasol i'r chwith o'r dudalen yma.

Partneriaeth

Mae Cyngor y Dref yn adnabod ei bod yn aml yn briodol i weithio mewn partneriaeth a sefydliadau eraill a rydym yn gweithio'n agos a Cyngor Sir Caerfyrddin mewn nifer o feysydd gan gynnwys darparu Pyllau Rhodli ym Mharc Howard a Parc y Goron yn ystod misoedd yr haf a darparu Basgedi Crog yng Nghanol y Dref.

Mae Cyngor y Dref hefyd yn gweithio mewn partneriaeth a Cyngor Gwledig Llanelli ar y Pwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli; sy'n gweinyddu Mynwent Llanelli - mynwent 32 erw ar Ffordd Abertawe, Llanelli.

Cyngor Tref Llanelli - Adroddiad Blynyddol 2018-19

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae'n ofynnol fod y Cyngor Tref yn cwrdd â gofynion Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae felly'n darparu Adroddiad Blynyddol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ar ei weithgareddau mewn perthynas â’r nodau allweddol a nodir yn y Ddeddf.

Cymeradwyir yr Adroddiad Blynyddol gan y Cyngor Tref lawn a gellir ei weld drwy’r linciau isod:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - Adroddiad Blynyddol 2018-19

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - Rhaglen Datblygu a Gweithgareddau Cymunedol 2018-19

Cynrychioli cymunedau Llanelli 

Cynghorau Tref a Chymuned yw'r haen fwyaf lleol o lywodraeth yng Nghymru a maent yn chwarae rol bwysig iawn ym mywydau cymunedau Cymreig. Mae cynrychioli ddiddordebau lleol yn ran arall hanfodol o waith Cyngor Tref Llanelli; mae'n gwneud hyn mewn 3 maes:
Cynllunio – mae'r Cyngor yn ymgynghorai statudol i bob cais cynllunio yn y dref, mae hefyd yn rhoi sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol.

Trwyddedu – mae pob cais trwyddedu yn Nhref Llanelli yn cael ei gyfeirio at y Cyngor i'w ystyried.

Ymgynghori – mae dogfennau yngynghori lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sy'n cael eu cyfeirio at y Cyngor yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Mae'r Cyngor yn ymdrechu i fod yn llais cryf lleol sy'n gweithredu ar ran y gymuned ac yn gweithio ag eraill i sicrhau gwasanaethau a chyfleusterau lleol priodol.

Adroddiad Blynyddol 2018-19

Cyngor Tref Llanelli - Adroddiad Blynyddol 2018-19