Menu
Attractions

Mae llawer i'w weld ac i'w wneud yn Llanelli a'r cyffiniau. Ymwelwch a gwefan Darganfod Sir Gar am fwy o wybodaeth neu cliciwch ar un o'r dolennau i gael blas o beth sydd ar gael. 


Y Scarlets

Llanelli yw un o'r trefi rygbi enwocaf yn y byd. Mae'n gartref i glwb sydd a'r gefnogaeth mwyaf ingol yn y byd, y Scarlets - sydd a hunaniaeth na welir mohono yn unman arall.


Clwb Pel Droed Llanelli

Mae'r Cochion yn Uwch Gynghrair Pel Droed Cymru. Roeddent yn ennillwyr Cwpan Cymru yn 2010/2011.


Clwb Golff a Gwledig Machynys

Yn gwrs lincs pencampwriaeth modern, dylunwyd Penrhyn Machynys i herio'r chwaraewyr gorau o dan amodau pencampwriaeth - ac eto bod yn foddhaol i rai a handicap uchel, drwy ddefnyddio hyd at bump tee bob twll.


Parc Arfordirol y Mileniwm

Mewn cwta 10 mlynedd, cafodd y 22 cilomedr o arfordir ar hyd glannau gogleddol Aber yr Afon Llwchwr eu trawsnewid yn gasgliad unigryw o atyniadau ymwelwyr, cynefinoedd bywyd gwyllt a chyfleusterau hamdden.


Plas Llanelly

Plas Llanelly yw curiad calon Llanelli, yn adlewyrchu’r gwych a’r gwachul yn hanes y dref, ac a gofleidiodd y chwyldro diwydiannol a arweiniodd at ffyniant.


Canolfan Selwyn Samuel

Yng Nghanolfan Selwyn Samuel mae chwech lon fowlio dan-do yn ogystal a thy bwyta a bar. Mae'n cael ei defnyddio ar gyfer ystod o weithgareddau gan gynnwys cyngherddau, seminarau ac arddangosfeydd.


Canolfan Hamdden Llanelli

Os ydych yn dod i gael ymarfer ben bore yn y gampfa, yn ymuno â ffrindiau ar gyfer gêm o bêl-droed pump-bob-ochr neu’n gwylio eich plant yn dysgu nofio, cewch groeso yng Nghanolfan Hamdden Llanelli.


Parc Howard

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard wedi'u cartrefu mewn plasty Eidalaidd o'r 19eg ganrif, a leolir mewn 24 erw o barcdir i'r gogledd o ganol y dref . Yn y parc mae pwll i'r de a gardd suddedig i'r gorllewin, hefyd mae lawntiau bowlio , cyrtiau tenis , ardal chwarae plant a phwll rhodli.


Canolfan Gwlyptir Cenedlaethol Cymru

Gwerth enfawr gwlyptiroedd a'u bywyd gwyllt, a'r bygythiad mawr maent yn wynebu sy'n gyrru cenhadaeth WWT, i'w gwarchod a rheoli'r lles maent yn ddwyn i bobl mewn ffordd gynaladwy.


Marchnad Llanelli

Mae gwefr wirioneddol ym Marchnad Llanelli. Mae'n orlawn a chymeriad a'r swn a'r arogl sy'n gysylltiedig a neuaddau marchnad traddodiadol oes aur. Awyrgylch brysur, hapus yn llawn stondinau sy'n cael eu rhedeg gan fwy na 50 o gwmniau teuluol.


Canolfan Siopa Santes Elli

Popeth fyddwch ei angen dan un to. Mae lle parcio i 1568 car yn agos i'r ganolfan gan gynnwys lle parcio i bobl ag anabledd a rhiant & phlant bach.


Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ei lleoli ar barcdir hanesyddol sy’n ymestyn yn ôl dros 400 o flynyddoedd. Gall ymwelwyr weld sut ydym wedi adfer rhai o weddillion hyfryd Parc Dwr Middleton o gyfnod y Rhaglywiaeth.


Aberglasne

Wedi ei lleoli'n ysblennydd yn nyffryn hyfryd Tywi yn Sir Gar, ceir un o erddi tecaf Cymru yn Aberglasne. Mae Gerddi Aberglasne wedi bod yn ysbrydoliaeth i feirdd ers 1477.


Cwrs Rasio Ffos Las

Mae Ffos Las wedi dod a rasio ceffylau o'r safon uchaf yn ol i Orllewin Cymru am y tro cyntaf ers 1937. Wedi ei leoli yng nghalon Sir Gar mae'r sefyllfa yn wych.


Castell Cydweli

Mae Cydweli dan orchudd niwl y bore yn olygfa ysblennydd o’r canol oesoedd. Mor gyflawn ac wedi goroesi mor dda – cystal ag unrhyw un o’r cestyll mawr yng Nghymru.


Parc Gwledig Pembre

Mae ysblander Penrhyn Gwyr a Bae Caerfyrddin yn gefndir i’r Parc, sydd wedi cael ei weddnewid yn un o’r prif atyniadau yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o’r glannau a chefn gwlad.